Col·legi Químics de les Illes Balears

 C/Josep Rover Motta 8, baixos B  |  07006  |  Palma de Mallorca  |  Illes Balears

Col·legi Oficial i Associació de Químics de les Illes Balears

Col·legiar-se

Podran pertànyer al Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears els titulats universitaris en Química, Enginyeria Química, Bioquímica, Enologia, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Ciències Ambientals, així com els que provenen d’altres titulacions equivalents o homologades a les anteriors segons la legislació vigent, sempre que no hagin estat creats llurs Col·legis Professionals específics.

Existeix la figura de col·legiat d’ingrés que correspon a les persones que han finalitzat les titulacions esmentades dins els tres darrers anys i no es troben en situació laboral activa. Igualment, tots aquells col·legiats per es troben en situació d’atur podran gaudir de les quotes reduïdes d’aquest col·lectiu presentant la targeta del SOIB com a demandants d’ocupació.

Requisits d'inscripció

  • Fotocòpia compulsada del títol per ambdues cares. En cas de no disposar el títol de Llicenciat o Graduat, i fins que es rebi, es pot presentar la Certificació supletòria provisional que té idèntic valor jurídic que el títol i que haurà d'incorporar el número de Registre Nacional de Titulats Universitaris Oficials i serà firmada pel Rector (art. 14 del Reial Decret 1002/2010, de 5 de agost, sobre expedició de títols universitaris oficials).
  • Emplenar online o dur impresos els documents per a la sol·licitut d'alta: Inscripció i autorització de domiciliació bancària
  • Fotocòpia del DNI
  • 2 fotografies tamany carnet
  • Curriculum Vitae per a la Borsa de treball (opcional)
  • Pagament de la quota d'ingrés de 50€. (Per a col·legiats d'ingrés la quota és de 30€)
  • Quota semestral de 76,50€. (Per a col·legiats d'ingrés la quota semestral és de 36€)

Pots fer la inscripció i la domiciliació bancàries en paper si ho prefereixes. Hauràs de  descarregar els arxius PDF de inscripció i domiciliació i entregar-los a la nostra seu.