Col·legi Químics de les Illes Balears

 C/Josep Rover Motta 8, baixos B  |  07006  |  Palma de Mallorca  |  Illes Balears

Col·legi Oficial i Associació de Químics de les Illes Balears

Polítiques del Sistema intern d'informació

El Sistema Intern d’Informació de COL. LEGI OFICIAL DE QUIMICS DE LES ILLES BALEARS és la llera per comunicar, de forma confidencial i efectiva, qualsevol informació sobre fets irregulars comesos per COL. LEGI OFICIAL DE QUIMICS DE LES ILLES BALEARS o el seu personal, que hagin estat coneguts en el marc d’una relació laboral o professional mantinguda amb la nostra organització de conformitat amb el que disposa la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

L’organització ha configurat el Sistema intern d’informació a través dels canals següents:

 1. Per escrit:
  • A través del correu electrònic: canaldenuncies@quimibal.org
  • A través de correu postal, adreçat al Responsable del Sistema intern d’informació de l’organització COL. LEGI OFICIAL DE QUIMICS DE LES ILLES BALEARS A CARRER JOSEP ROVER MOTTA Nº 8 BAIXOS B 07006 PALMA DE MALLORCA, BALEARS.
 2. Verbalment:
  • A sol·licitud de l’informant, es podrà presentar la informació mitjançant una reunió presencial amb el Responsable del Sistema, dins del termini màxim de set dies, des de la presentació de la sol·licitud.
 • Al marge d’aquests canals es poden interposar comunicacions davant els canals externs d’informació de les autoritats competents.
 • Rebuda la denúncia, el responsable del Sistema intern d’informació comunicarà el justificant de recepció de la denúncia al denunciant en un termini inferior a 7 dies, en els supòsits de denúncies nominals. En qualsevol cas, s’informarà el denunciant dels drets i obligacions establerts per la normativa de protecció de dades de caràcter personal.
 • El responsable del Sistema intern d’informació, emetrà un informe motivat que estimarà o desestimarà la comunicació interposada, justificant, en qualsevol cas, la decisió adoptada. L’informe es notificarà a l’informant i a la persona afectada en un termini de màxim de 3 mesos a partir del venciment del termini de set dies després d’efectuar-se la comunicació, llevat de casos d’especial complexitat que requereixin una ampliació del termini, cas en el qual, aquest podrà estendre’s fins a un màxim d’altres tres mesos addicionals.
 • Durant la tramitació de la denúncia, es pot mantenir la comunicació i contacte amb l’informant/denunciant i, si es considera necessari, sol·licitar a la persona informant informació addicional.
 • Es garanteix que la persona afectada per la informació o denúncia en tingui notícia, així com, dels fets relatats de manera succinta. Addicionalment, se l’informarà del dret que té a presentar al·legacions per escrit i del tractament de les seves dades personals. No obstant això, aquesta informació podrà efectuar-se en el tràmit d’audiència si es considerés que la seva aportació amb anterioritat pogués facilitar l’ocultació, destrucció o alteració de les proves.
 • El responsable del Sistema intern d’informació/canal de denúncies, garanteix la confidencialitat a tots aquells que utilitzin el Sistema intern d’informació/canal de denúncies. A més, garanteix la confidencialitat quan la comunicació sigui tramesa per canals de denúncia que no siguin els establerts o a membres del personal no responsable del seu tractament.
 • Durant la tramitació de l’expedient, les persones afectades per la comunicació tindran dret a la presumpció d’innocència, al dret de defensa i al dret d’accés a l’expedient, així com, a la mateixa protecció establerta per als informants, i es preserven la seva identitat i garantint-se la confidencialitat dels fets i dades del procediment.
 • Els tractaments de dades personals que derivin de l’aplicació d’aquest procediment es regiran pel que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, en la Llei Orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractades per a finalitats de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d’infraccions penals i d’execució de sancions penals.
 • El responsable del Sistema intern d’informació /canal de denúncies, remetrà amb caràcter immediat la informació al Ministeri Fiscal quan els fets poguessin ser indiciàriament constitutius de delicte o a la Fiscalia Europea, en el cas que els fets afectin els interessos financers de la Unió Europea.
 • L’organització garanteix l’absència de represàlies contra qualsevol que, posi en el seu coneixement una possible conducta il·lícita o hagi comunicat un incompliment normatiu o col·labori en la seva investigació o ajudi a resoldre-la.
 • Les persones que comuniquin o revelin infraccions recollides a l’Art.2 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer i d’accions o omissions que puguin ser constitutives d’infracció penal o administrativa greu o molt greu, tindran dret a les mesures de protecció sempre que concorrin les condicions recollides a l’article 35 de l’esmentada norma. Les mesures de protecció apareixen recollides a l’article 38 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.
 • La denúncia o informació serà custodiada a les dependències de l’organització de conformitat amb la seva política d’arxiu i conservació de documents.
 • L’organització disposa d’un registre de totes les denúncies rebudes. Les denúncies es conservaran únicament durant el període que sigui necessari i proporcionat a l’efecte de complir amb els requisits imposats per la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció i de conformitat amb el que disposa l’article 24 i altres articles aplicables de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.