Col·legi Químics de les Illes Balears

 C/Josep Rover Motta 8, baixos B  |  07006  |  Palma de Mallorca  |  Illes Balears

Col·legi Oficial i Associació de Químics de les Illes Balears

L'Associació

L’Associació de Químics de les Illes Balears està integrada en la Asociación Nacional de Químicos de España (ANQUE), a través de la qual participa en institucions nacionals, com el Foro Química y Sociedad, i supranacionals, com la Unión Europea de Ciencias Químicas y Moleculares (EuCheMS) o la Federación Europea de Ingeniería Química (EFCE). L’AQIB ostenta la representació de ANQUE a les Illes Balears, contribuint a les activitats com les Olimpíades de Química nacionals i internacionals. Té entre d’altres finalitats:

  • Estimular la investigació i els estudis que condueixin al desenvolupament de la Ciència i de la Tècnica Químiques.
  • Col·laborar amb el Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears, així com altres organismes amb afinitat en qüestions d’interès comú
  • Organitzar cursos, conferències, congressos, jornades i qualsevol altre tipus d’activitat que contribueixi a la formació permanent dels nostres professionals i també a donar a conèixer a la societat els aspectes de la ciència i la tecnologia química.
  • Vetllar per la correcta formació dels futurs professionals i pel perfeccionament de l’ensenyament de la Ciència i de la Tècnica Químiques, en tots els seus nivells.
  • Fomentar la promoció dels seus membres en totes les branques de les seves activitats mitjançant actes cultural i socials, estimular la creació de Fundacions, Cooperatives, Societats i altres empreses, amb finalitats científiques, tècniques i socials.

També du a terme activitats conjuntes amb altres entitats i especialment amb e Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears, amb el que manté un estreta relació i amb el que comparteix seu així com la Revista «Quimibal».

L’actual Junta directiva de l’Associació de Químics de les Illes Balears, sorgida de les eleccions de desembre de 2023, està integradada per:

President

Juan Frau Munar

Vicepresidenta

Maria Antònia Caimari Chamorro

Secretària

María José Molina Bordoy

Vicesecretari

Xavier Vadell Massot

Tresorer

Cristian Carrasco Muñoz

Vocals

Miquel Palou Sampol
Laura Mariño Pérez
Agustí Vergés Aguiló
Francisco Javier González Pavón
Alejandro Sillero Benavente
Eva Tur Tur (Eivissa- Formentera)
Vacant (Menorca)

image background

Comments are closed.