Col·legi Químics de les Illes Balears

 C/Josep Rover Motta 8, baixos B  |  07006  |  Palma de Mallorca  |  Illes Balears

Col·legi Oficial i Associació de Químics de les Illes Balears

Formulari de domiciliació bancària

    DADES PERSONALS

     

    DADES BANCÀRIES
    S'informa que les dades personals seran tractades per l'Associació de Químics de les Illes Balears com a conseqüència de la seva incorporació i pertinença de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 de abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) per a: i) Alta, inscripció i gestió de les funcions legalment i estatutàriament previstes derivades de la inscripció a l'Associació i enviament d'informació de la mateixa; ii) Enviament d' informació relativa a l'exercici de la professió o d'interès per al professional sobre serveis i activitats desenvolupades per l'Associació, així com informació de tercers col·laboradors relacionats amb els sectors de formació i educació, col·legis professionals, jurídic i serveis que assoleixin acords de col·laboració amb l'Associació; iii) Tramitar les sol·licituds i consultes dels associats; iv) Gestió administrativa i econòmica. El lliurament de les dades demanades en relació amb el present document és obligatori, ja que en cas de no facilitar-los, no podria continuar el procés d'inscripció. Podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició, acompanyant la seva sol·licitud amb la fotocòpia de la seva DNI a la direcció secretaria@quimibal.org. També l'informem que pot reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD). Més informació a la Política de Privacitat de la plana Web.