Col·legi Químics de les Illes Balears

 C/Josep Rover Motta 8, baixos B  |  07006  |  Palma de Mallorca  |  Illes Balears

Col·legi Oficial i Associació de Químics de les Illes Balears

El Col·legi

El Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears és una Corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i capacitat plena per al compliment dels seus fins. Es regeix pels seus Estatuts, per la Llei 10/1998, de 14 de desembre de Col·legis Professionals de les Illes Balears i pel decret 32/2000, de 3 de març, que desplega l’esmentada llei

Són funcions, entre d’altres, del Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears:

 • Ordenar dins l’àmbit de la seva competència l’activitat professional dels col·legiats, la representació exclusiva dels professionals químics i la defensa dels seus interessos professionals.
 • Representar els interessos generals dels professionals, especialment en les seves relacions amb l’Administració.
 • Vetllar perquè l’activitat dels professionals s’adeqüi als interessos de la societat.
 • Defensar els interessos professionals dels seus col·legiats.
 • Vetllar per l’ètica professional, pel respecte als drets dels ciutadans i exercir la jurisdicció disciplinària en matèria professional i col·legial.
 • Participar en els Consells o organismes consultius de l’Administració en matèries de la seva competència professional.
 • Estar representat als Consells Socials Universitaris.
 • Participar en l’elaboració dels Plans d’Estudi i informar les normes d’organització dels centres docents corresponents a la professió, mantenir un contacte permanent amb ells i preparar la informació necessària per tal de facilitar l’accés a la vida professional dels nous graduats.
 • Organitzar activitats i serveis comuns de caràcter professional, cultural, assistencial, de previsió i altres que siguin d’interès per als col·legiats.
 • Evitar l’intrusisme, la competència deslleial entre els professionals i la publicitat il·legal.
 • Intervenir com a mediador i amb procediments d’arbitratge en els conflictes que, per motius professionals, se suscitin entre col·legiats.
 • Emetre informes i dictàmens en procediments judicials o administratius en els quals es discuteixin qüestions relatives a honoraris professionals.
 • Visar els treballs professionals dels col·legiats quan hagin de produir efectes oficials.
 • Organitzar cursos de formació professional i reciclatge.
 • Exercir la representació i defensa de la professió davant l’Administració, les Institucions, els Tribunals, les Entitats i els particulars amb legitimació per ésser part de tots aquells litigis que afectin els interessos professionals i exercitar el dret de petició d’acord amb la Llei.
 • Assessorar els organismes autonòmics i locals, entitats estatals o privades i particulars quan per a això siguin requerits en les matèries relacionades amb la Química, i intervenir com a òrgan pericial col·legiat quan sigui requerit per fer-ho.
 • Facilitar als Tribunals la relació dels col·legiats que poden intervenir com a perits.
 • Assessorar i col·laborar amb els òrgans competents per a la redacció de la legislació que afecti la professió i el seu exercici en tots els seus aspectes.

A nivell de l’Estat espanyol els col·legis de químics estan estructurats a través del Consejo General de Colegios de Químicos.

L’actual Junta de Govern del Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears, sorgida de les eleccions de desembre de 2023, està integrada per: 

Degà

Javier Bartolomé Vadell Massot

Vicedegà 1r

Juan Frau Munar

Vicedegana 2n

Maria Antònia Caimari Chamorro

Vicedegà 3r

Pedro Juan Llabrés Campaner

Vicedegà 4t

Joan Perelló Bestard

Secretària

María José Molina Bordoy

Vicesecretaria

Iris Morey Serra

Tresorer

Cristian Carrasco Muñoz

Vocals

Jose Maria Natta March
Josep Ferran Bádenas Jovani
Francisco Javier González Pavón
Marina Calahorro García
Josep Lluís Borràs Juan
Eva Tur Tur (Eivissa- Formentera)
Vacant (Menorca)