Col·legi Químics de les Illes Balears

 C/Josep Rover Motta 8, baixos B  |  07006  |  Palma de Mallorca  |  Illes Balears

Col·legi Oficial i Associació de Químics de les Illes Balears

Formulari adhessió a l'Associació

  DADES PERSONALS

   

  DADES ACADEMIQUES

  Títol Universitari de LLicenciat/da o Grau   

  Títol Universitari de Doctor


   

  DADES LABORALS

     S'informa que les dades personals seran tractades per l'Associació de Químics de les Illes Balears com a conseqüència de la seva incorporació i pertinença de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 de abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) per a: i) Alta, inscripció i gestió de les funcions legalment i estatutàriament previstes derivades de la inscripció a l'Associació i enviament d'informació de la mateixa; ii) Enviament d' informació relativa a l'exercici de la professió o d'interès per al professional sobre serveis i activitats desenvolupades per l'Associació, així com informació de tercers col·laboradors relacionats amb els sectors de formació i educació, col·legis professionals, jurídic i serveis que assoleixin acords de col·laboració amb l'Associació; iii) Tramitar les sol·licituds i consultes dels associats; iv) Gestió administrativa i econòmica. El lliurament de les dades demanades en relació amb el present document és obligatori, ja que en cas de no facilitar-los, no podria continuar el procés d'inscripció. Podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició, acompanyant la seva sol·licitud amb la fotocòpia de la seva DNI a la direcció secretaria@quimibal.org. També l'informem que pot reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD). Més informació a la Política de Privacitat de la plana Web.