Col·legi Químics de les Illes Balears

 C/Josep Rover Motta 8, baixos B  |  07006  |  Palma de Mallorca  |  Illes Balears

Col·legi Oficial i Associació de Químics de les Illes Balears

Normativa dels col·legis oficials

Per a l’exercici dins el seu àmbit, de les professions col·legiades, és requisit indispensable formar part del propi col·legi segons es recull a la Llei / 2/1974, de 13 de febrer, de Col·legis Professionals. A continuació, s’enumera la normativa estatal i autonòmica que regula el col·legi oficial:

 • Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. Publicado en el BOE núm. 40, de 15/02/1974.
  Articulo 3. Colegiación.
  1. Quien ostente la titulación requerida y reúna las condiciones señaladas estatutariamente tendrá derecho a ser admitido en el Colegio Profesional que corresponda.
  2. Será requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones hallarse incorporado al Colegio Profesional correspondiente cuando así lo establezca una ley estatal.
 • Llei 10/1998, de 14 de desembre de col·legis profesionals de les Illes Balears. Publicat al BOCAIB Núm. 161 19-12-1998
  Article 16
  1. En els casos prevists per la legislació bàsica de l’Estat, és requisit indispensable per a l’exercici de les professions col·legiades trobar-se incorporat al col·legi professional corresponent.
 • Ordre del Conseller de Presidència de 14 de desembre de 2000 d’aprovació dels estatuts del Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears.
  Article 5
  5.1. Per poder exercir les professions vinculades a aquest Col·legi dins l’àmbit territorial de les Illes Balears i en qualsevol de les especialitats, els aspectes o les formes de treball en exercici lliure o per compte aliè, és requisit indispensable la incorporació plena o l’habilitació en els casos en què així es consideri, al Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears, complint les condicions legals i estatutàries exigides.